O nas

Związek Organizacji Poradniczych JEDNAKOWO INNI – to synergia dorobku i sił siedmiu doświadczonych organizacji poradniczych. Wszystkim zrzeszonym w Związku podmiotom przyświeca tożsamy (JEDNAKOWY) cel, którym jest szeroko pojmowana profesjonalizacja organizacji poradniczych poprzez szkolenia, konsultacje, doradztwo oraz wymianę doświadczeń. Jednakowe priorytety realizowane będą przy zachowaniu autonomii każdej z partnerskich Organizacji, które działając w Związku zachowują swoją niezależność, jednocześnie dzieląc się swoim dorobkiem na rzecz tożsamych dla wszystkich z Nas celów.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2018 r. Związek został uznany za podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o których mowa w art. 11a ust. 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Związek Organizacji Poradniczych JEDNAKOWO INNI został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dn. 20.09.2018 r.

Motywacją do utworzenia Związku była potrzeba realizacji zadań systemowych określonych w zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Organizacje poradnicze zrzeszone w Związku to doświadczone podmioty działające w obszarze trzeciego sektora od wielu lat. Profile Organizacji członkowskich skupione są wokół pomocy świadczonej na rzecz osób potrzebujących oraz narażonych na wykluczenie. Zaangażowane w Związek NGO w toku swojej działalności wypracowały standardy obsługi różnych kategorii osób, w tym bezrobotnych, osób starszych, kobiet i rodzin, osób niepełnosprawnych w tym upośledzonych umysłowo. Na co dzień w ramach swojej działalności organizacje członkowskie od wielu lat świadczą pomoc obywatelską, prawną, psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Głównymi celami Związku są:

 1. Tworzenie płaszczyzny współpracy i rozwoju dla pozarządowych organizacji poradniczych.
 2. Merytoryczne i metodyczne wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz koordynowanie wymiany doświadczeń i zasobów pomiędzy członkami Związku.
 3. Opracowywanie, doskonalenie oraz stosowanie standardów poradnictwa, w szczególności prawnego i obywatelskiego świadczonego przez organizacje pozarządowe.
 4. Profesjonalizacja organizacji poradniczych, m.in. poprzez szkolenia, konsultacje, doradztwo, wymianę doświadczeń.
 5. Budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich.
 6. Działalność na rzecz edukacji.
 7. Upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i praworządnego państwa prawnego.
 8. Działalność na rzecz ciągłego podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.
 9. Tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec administracji samorządowej i rządowej, a także innych środowisk.
 10. Działalność na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 11. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie pozytywnego wizerunku trzeciego sektora.

Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez:

Organizowanie i realizację szkoleń, kursów dla organizacji poradniczych, w szczególności placówek poradnictwa obywatelskiego oraz innych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania.

Organizowanie i realizacja szkoleń oraz kursów doszkalających dedykowanych dla kandydatów na doradców obywatelskich.