Organizacje członkowskie

Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z/s w Raciborzu

Stowarzyszenie PERSONA od 2001 r. prowadzi działalność w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym a także integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizuje również specjalistyczną pomoc w sytuacjach kryzysu, przemocy, bezrobocia i mobbingu oraz realizuje programy sprzyjające mobilności zawodowej i przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie we współpracy z Powiatem Raciborskim prowadzi Całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, a także współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Klub Integracji Społecznej, w których udzielane są bezpłatne porady psychologiczne, pedagogiczne i prawne.

Strona internetowa
persona logotyp

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny z/s w Chorzowie

Od ponad 20 lat Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny wspiera rozwój i upowszechnianie poradnictwa obywatelskiego, budowę społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie praw człowieka i swobód obywatelskich oraz kształtowanie kompetencji pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. W ramach swojej aktywności realizuje zadania w zakresie działalności placówek wsparcia dziennego, pieczy zastępczej i socjoterapii, organizuje poradnictwo rodzinne i wychowawcze.

Na terenie Chorzowa Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny oraz Punkt porad obywatelskich w Centrum Aktywizacji Społecznej, w których realizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, psychoterapeutyczna, prawna oraz obywatelska, a także realizowane są zadania z zakresu edukacji prawnej.

Strona internetowa
na rzecz rodziny logotyp

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” z/s w Mikołowie

Mikołowskie Stowarzyszenie „ZMIANA” posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z działalnością na rzecz społeczności lokalnych w zakresie poradnictwa obywatelskiego i prawnego. Stowarzyszenie wspiera rozwój demokracji i realizuje projekty z zakresu pomocy osobom uwikłanym w trudne sytuacje życiowe, doznających przemocy w rodzinie oraz uzależnionych poprzez przeciwdziałanie patologiom, wykluczeniu i dyskryminacji, a także za pomocą edukacji społecznej oraz dzięki tworzeniu odpowiednich grup wsparcia.

Obecnie Stowarzyszenie na terenie powiatu mikołowskiego prowadzi projekty z zakresu świadczenia pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar i sprawców przemocy, prowadzi również Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego.

Strona internetowa
zmiana mikołów

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z/s w Katowicach

Stowarzyszenie DOGMA zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2003 r. i posiada 15-letnie doświadczenie związane z poradnictwem prawnym, obywatelskim oraz edukacją prawną, realizując wiele projektów w partnerstwie z samorządem i instytucjami publicznymi i społecznymi, dbając o podnoszenie kwalifikacji personelu, podwyższanie i ujednolicanie standardów poradnictwa obywatelskiego i informacji prawnej.

Stowarzyszenie działa także na rzecz aktywnej integracji społecznej, zawodowej oraz dialogu społecznego, pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem. W 2018 roku Stowarzyszenie prowadzi 29 PNPP w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i dolnośląskim, lubelskim, pomorskim, łódzkim, prowadzi także projekty edukacji prawnej na terenie Katowic i Rybnika.

Strona internetowa
dogma logotyp

Stowarzyszenie Przestrzeń Zmiany z/s w Katowicach

Stowarzyszenie posiada dziesięcioletnie doświadczenie związane z prowadzeniem poradnictwa i edukacji obywatelskiej w szczególności dla kobiet, osób starszych i osób bezrobotnych. Stowarzyszenie Przestrzeń Zmiany zrealizowało wiele przedsięwzięć w zakresie poradnictwa obywatelskiego w partnerstwie z samorządem i innymi instytucjami publicznymi i społecznymi, zainicjowało także „Śląską Akademię Liderek”, w ramach której przygotowuje kobiety do pełnienia istotnych ról społecznych poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy, wsparcie podczas realizacji wybranej drogi działania, mobilizowanie do samodzielnego działania i uczestniczenia w rozwiązywaniu spraw oraz wsparcie w samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad obywatelskich i informacji o ich prawach i obowiązkach oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania. Stowarzyszenie współpracuje również z Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum przy realizacji „Szkoły Trenerów MERITUM”, w ramach której przygotowuje uczestników do pełnienia roli doradcy oraz współtworzy i rozwija standardy usług pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Strona internetowa

Stowarzyszenie Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM z/s w Katowicach

Stowarzyszenie Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM powstało w 1999 roku.
Posiada 17-letnie doświadczenie związane z poradnictwem prawnym i obywatelskim i prowadzeniem edukacji obywatelskiej. Inicjuje i wspiera zmiany nakierowane na szeroko rozumianą równowagę zarówno w ludziach jak i organizacjach. Realizując projekty szkoleniowe i doradcze nie narzuca gotowych rozwiązań. Wskazuje możliwe drogi oraz wspólnie wypracowuje najlepsze rozwiązania.

Kluczowym działaniem jest prowadzenie Szkoły Trenerów MERITUM – już 400 osób w 27 edycjach ukończyło Szkołę. W ramach Szkoły Trenerów zwraca szczególną uwagę na doskonalenie pracy doradcy i narzędzi do prowadzenia efektywnej pomocy osobom potrzebującym. Stowarzyszenie działa w oparciu o wypracowane Standardy Jakości Usług Szkoleniowych MERITUM oraz Kodeks Etyczny Trenera MERITUM. Szkolenia i usługi doradcze realizowane są na najwyższym poziomie, czego potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat SUS 2.0. Audyt został przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z DEKRA Certification w kwietniu 2018 roku.

Strona internetowa
meritum logotyp

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z/s w Jaworznie

Stowarzyszenie OWIS posiada siedemnastoletnie doświadczenie związane z poradnictwem prawnym i obywatelskim. OWIS zrealizowało wiele przedsięwzięć w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w partnerstwie z samorządem i innymi instytucjami publicznymi i społecznymi jak również we współpracy z prawnikami/aplikantami, którzy współpracując z OWIS udzielali w siedzibie Stowarzyszenia bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla mieszkańców Jaworzna z różnych grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie od 2012 roku zrealizowało wiele edycji programu „AWR! – Akademia Własnego Rozwoju” – programu aktywnej integracji w Jaworznie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej a nieaktywnych zawodowo z terenu Jaworzna.

Stowarzyszenie było jednym z partnerów Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej „ROWES”, w ramach którego prowadziło Punkt Informacyjny gdzie zapewniono doraźne wsparcie świadczone przez doradców w bieżących sprawach oraz kompleksowe wsparcie w zakresie analizy sytuacji grupy/podmiotu i planowania i realizacji indywidualnej ścieżki rozwoju.

Strona internetowa